brama_dezynfekcyjna_unidoz

Refundacja do 50% wydatków poniesionych przez producenta rolnego

Brama Dezynfekcyjna oraz urządzenia do dezynfekcji w rolnictwie.

 

Nabór wniosków na Refundację do 50% wydatków poniesionych przez producenta ronego, który prowadzi gospodarstwo, w którym prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie. 

 

Jako lider rynku w produkcji urządzeń do dezynfekcji, posiadamy rozwiązania dla każdego gospodarstwa oraz firm.


Zaufały nam najwieksze firmy z branży! Wybrane produkty do bioasekuracji:


ochrona od wiatruBRAMA Z OSŁONAMI >więcej<


Brama Bioasekuracyjna 360BRAMA BIOASEKURACYJNA >więcej<

Plik 010ŚLUZA BIOASEKURACYJNA >więcej<


boots cleanerCZYSZCZAK DO OBUWIA >więcej<


boot disinfectorURZĄDZENIE DO DEZYNFEKCJI BUTÓW więcej


dezynfekcyjny tunelTUNEL DEZYNFEKCYJNY >wiecej<


niecka przejazdowa dezynfekcyjna 1700317747NIECKA DEZYNFEKCYJNA >więcej<

 


W dniu 22.07.2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił termin naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację do 50% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym  utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (Sus scrofa).
Wnioski będzie można składać od 06.08.2021r. do 27.08.2021 r

Pomoc skierowana jest do producenta rolnego (w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności):

  • który prowadzi gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  • który utrzymuje w gospodarstwie, o którym mowa powyżej zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (Sus scrofa)

Pomoc finansowa dotyczy wydatków poniesionych na:

  • zakup mat dezynfekcyjnych,
  • zakup sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,
  • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,
  • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

  • faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi  poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,
  • oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
  • oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Pomoc jest przyznawana w drodze decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Wnioski można składać osobiście,  przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną.

Pomoc, przyznawana będzie na podstawie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o udzielenie pomocy.

Wzór „o udzielenie pomocy finansowej o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację do 50% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym  utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (Sus scrofa)”

Źródło: http://www.arimr.gov.pl

 

 

Zakres udzielanej pomocy obejmuje: urządzenia do dezynfekcji takie jak  brama bioasekuracyjnakurtynatunel  i wiele innych